Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

God doet alle dingen meewerken ten goede, probleem van het lijden (Romeinen 8: 17-28)
Preek afkomstig van Ds. E.J. Hempenius van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Voorthuizen-Barneveld.

       

Preek

Broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

1. Samenvatting van de vorige preek

Paulus zegt in Romeinen 8:28 dat God alle dingen doet meewerken ten goede van hen die Hem liefhebben. Hij weet dit zo zeker op grond van de bijbel en op grond van eigen ervaring, waarbij het woord van God voorop gaat. Ik heb gewezen op de geschiedenis van Jozef in Egypte en vooral op het leven van de Here Jezus, zijn lijden en sterven aan het kruis om het leven voor ons be?rven. God doet alle dingen meewerken. Ziekte is daarvan niet uitgezonderd. Dat staat ook in zondag 10 vraag en antwoord 27. Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?? Dan volgt als antwoord dat ?gezondheid en ziekte, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.? Wanneer je gezond bent dan heb je hier geen enkele moeite mee. Dit is ook niet het geval wanneer je een keer geveld wordt door de griep en je een paar dagen het bed moet houden. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar.

Ik noem een paar voorbeelden:

a) Een ongeluk

Ik denk aan die jonge vrouw, die eens in een meertje wilde gaan zwemmen. Vol enthousiasme dook zij vanaf de steiger in het water. Het water was er ondiep. En het ergste wat kon gebeuren, dat gebeurde. Zij brak haar nek en was voor de rest van haar leven verlamd. Nu beweegt zij zich voort in een rolstoel. Hoe kan God zo'n ongeluk ooit meewerken ten goede?

b) Misbruik

Ik denk verder aan een jonge vrouw, die in haar jeugd is misbruikt. Nu kan zij zich moeilijk concentreren. Zij voelt telkens weer de pijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Het leven is voor een weg van hindernissen geworden. Daarnaast voelt zij afgewezen door haar familie, die vindt dat het afgelopen moet zijn met het gezeur. Hoe kan God dit ooit meewerken ten goede?

c) Een sterfgeval

En dan die vader van een leuk gezin. Hij werd ziek. De artsen stelden vast dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij ging de strijd aan. Kuur op kuur volgde. Na maanden van strijd overleed hij. Zijn vrouw en kinderen bleven achter. Hoe kan God dit ooit doen meewerken ten goede. En dat zegt Paulus ook nog ?ten goede van hen die Hem liefhebben.? Voelt u de spanning!

2. Vragen!

Hoe ga je hier mee om. Ik heb veel mensen gesproken die zeggen dat je hier beter niet over na kunt denken, want dan kom je er niet meer uit. Is het mogelijk te aanvaarden dat ook ernstige ziekte en de pijn als gevolg van zonde uit Gods vaderhand ons ten deel vallen? Het is nodig om hier met elkaar over na te denken. Het zijn niet alleen onze vragen, maar ook de vragen van mensen om ons heen. Welke weg wijst de bijbel ons? Dat is nodig ook met het oog op alle vragen rond euthanasie.

Lezen: Zondag 10, vraag en antwoord 28: Romeinen 8:15-30

3. Het lijden van de tegenwoordige tijd

a. Welk lijden?

Om welk lijden gaat het hier? Het gaat hier om pijn, moeite, verdriet, ziekte, naaktheid, angst, lijden in de breedste zin van het woord, dat door mensen ervaren wordt. De bijbel laat zien dat God het lijden van de tegenwoordige tijd serieus neemt. De bijbel gaat over mensen met verdriet, met ziekte, met teleurstellingen en met rouw. In vers 20 wijst Paulus de oorzaak van het lijden aan.

b. De oorzaak

?want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In vers 21 zegt Paulus dat de schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen.

Dit zijn lastige zinnen. Wat bedoelt Paulus hiermee? Daarvoor moeten wij terug naar het begin van de wereld, toen God de hemel en aarde geschapen had. De Here God heeft de hemel en de aarde gemaakt omwille van zijn heerlijkheid. De eerste mensen woonden in het paradijs en wandelden met God. Zij hadden de belofte van eeuwig leven ontvangen. De geschiedenis is bekend. De mens en zijn vrouw vertrouwen niet op de belofte van eeuwig leven, maar vergrijpen zich aan de boom van kennis van goed en kwaad. De Here God sprak zijn oordeel uit over deze zonde van de mens. Dit oordeel van God trof de mens in de kern van zijn bestaan. Alles is daarna gebroken. Moeite en smart doen hun intrede. Tenslotte ontzegt de Here God de mens de toegang tot de boom va n het leven. De mens is een sterfelijk wezen geworden. Daarna sterft de eerste mens niet als gevolg van ouderdom, maar hij wordt gedood door zijn eigen broer. De Here God had Ka?n nog zo gewaarschuwd. ?Doe het goede.? De zonde is het leven van de mens gaan beheersen. De zonde is uiteindelijk uit op de dood van de mens. De zonde veroorzaakt heel veel lijden in deze wereld. Je leest erover in de krant. Je kunt alle tien geboden erbij nemen. Ik noem een paar voorbeelden.

I. Er is lijden vanwege het zevende gebod. Kinderen lijden onder de gevolgen van de breuk in liefde en trouw en alles wat daaraan vooraf is gegaan.

II. Er is lijden vanwege het vijfde gebod. Kinderen die hun ouders niet meer willen zien of andersom ouders die hun kinderen de deur hebben gewezen.

III. Er is lijden omdat kinderen in hun opvoeding een beeld van God hebben gekregen waarmee zij vastlopen.

IV. Er is lijden, omdat een dronken automobilist een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt.

V. Er is lijden, omdat leugens maken dat het basisvertrouwen is aangetast.

Heel veel van dit lijden is niet zichtbaar. Het is verstopt achter voordeuren of het wordt verstopt achter maskers, want een ander hoeft mijn verdriet en mijn pijn immers niet te kennen. En ik red mijzelf wel en voor het oog lijkt het dan nog heel wat. Vergeet het maar. Heel ons leven is door de zonde aangetast. Er is zoveel gebrokenheid in ons eigen leven en in dat van anderen. Het is nodig dat wij als christenen voor ogen houden. Vanwege de zonde heeft God heel de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. In ons eigen leven merken wij dat aan ziekte, handicap, pijn en sterven, maar ook in milieuproblemen. Daarnaast zien wij dat de schepping niet meer zijn volle opbrengst geeft en zelfs aan de vruchteloos is onderworpen. De schepping is vruchteloos en vergankelijk geworden.

Er zijn dus twee oorzaken van lijden:

I. De eerste oorzaak is de zonde.

II. De tweede oorzaak is de vergankelijkheid van de schepping als oordeel van God over de zonde.

c. Niet het einde

De vergankelijkheid heeft niet het laatste woord. Paulus laat zien dat dit niet het einde is. De schepping zucht. Dat zuchten is een verlangen naar de vrijheid van de kinderen van god. Dat wil zeggen dat ook deze schepping roept om de nieuwe schepping van hemel en aarde.

4. Reactie

a. uitzichtloos

De hedendaagse samenleving kan niet overweg met de vergankelijkheid en het lijden in de wereld. Ik maak dat duidelijk aan de hand van de discussie rond de euthanasie. Euthanasie is in Nederland nog steeds strafbaar, maar wanneer een arts voldaan heeft aan een aantal verplichtingen, dan wordt hij niet vervolgd. E?n van de punten die heel belangrijk zijn, is dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloosheid. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. In eerste instantie betekende dat lichamelijke pijn, maar het schuift op in de richting van psychische pijn. Een rechter heeft kort geleden daar nog uitspraken over gedaan. Binnenkort dreigt weer een verruiming van de praktijk. Het is goed om een vergelijking te maken. De Nederlandse overheid heeft gesteld dat het moet gaan om een situatie van uitzichtloos lijden. Vergelijk de volgende twee zinnen eens met elkaar:

I. Het lijden van de tegenwoordige tijd is ondraaglijk en uitzichtloos.

II. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden.

Ziet u het verschil. Het is verschil is levensgroot. Er is sprake van een diepe kloof, een kloof tussen dood en eeuwig leven. Wanneer je uitzicht hebt op volkomen verlossing en heerlijkheid, dan krijgt het lijden in dit leven een heel andere betekenis. Juist daarom is het belangrijk dat wij als christenen nadenken over de plaats van het lijden in deze wereld.

b. boosheid

Er is ook een andere reactie mogelijk. Dat is boosheid richting God. Ik heb verschillende mensen gesproken die met grote moeiten te kampen hebben vanwege dingen die in het verleden zijn gebeurd of nog steeds weer gebeuren. De boosheid is te begrijpen. Het is een boosheid die voorkomt uit de vraag naar het waarom. ?Waarom moet mij dat overkomen?? Hoewel te begrijpen is het niet goed. Om een paar redenen.

I. Allereerst, omdat in de boosheid God verantwoordelijk wordt gesteld voor de zonden die anderen hebben gedaan. God doet geen zonde. Hij verleidt niet tot zonde. Integendeel God zal alle zonden rechtvaardig oordelen in tijd en eeuwigheid. Deze boosheid op God hangt vaak samen met een verkeerd beeld van God.

II. Ten tweede, omdat de boosheid een verhindering is om de moeite, de pijn en het verdriet, de rouw en de nood neer te leggen bij de Here zelf. Zo is het onder mensen ook. Wanneer je boos op iemand bent, dan sta je niet toe dat die ander je helpt.

Ik zeg niet dat er geen vragen gesteld mogen worden. Let maar eens op de psalmen. Geregeld vraagt de dichter: waarom dit of waarom dat? Vragen mogen gestld worden, wanneer deze maar met de goede houding worden gesteld, van een kind aan de vader, zonder dat het kind de vader te verantwoording roept.

c. Verlangen

Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet uitzichtloos. Boosheid op God verhindert dat je als gelovige verder komt. Welke weg laat Paulus dan zien? In vers 23-27 laat Paulus zien wat het lijden van de tegenwoordige tijd in het leven van de kinderen van God doet. Hij zegt: ?wij zijn kinderen van God geworden, immers wij hebben de Heilige Geest ontvangen.? Als kind van God ervaar je de gebrokenheid in je leven, de zonde en de gevolgen van de zonde, de vergankelijkheid, maar je weet tegelijk het lijden van de tegenwoordige tijd niet het einde is, maar dat er een toekomst is, een toekomst van heerlijkheid. Juist, omdat wij van een andere toekomst weten, komt in gelovigen een onweerstaanbaar verlangen op. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van ons zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Daarmee bedoelt Paulus dat wij verlost worden van de vergankelijkheid van dit lichaam, de pijn en het lijden die daarmee samenhangen. Het zoonschap betekent hier, dat je helemaal gelijk bent aan de Here Jezus Christus, de ware zoon van God. Dit verlangen wordt groter wanneer je de Here Jezus meer en meer leert kennen in het woord van God. Daarbij krijgen wij nog een extra verzekering. Er kunnen zich situaties voordoen dat je moe bent of dat je het gewoon even niet meer weet en dat je het als gelovige in je persoonlijke situatie niet meer zitten. Dat kan heel diep gaan. Dan leert Paulus ons: je hebt de Heilige Geest ontvangen. Deze Heilige Geest doet je bidden ?Abba, Vader.? Die is in je binnenste. Hij kent je gevoelens en je verlangens. Hij kent ook je zwakheden. En deze Heilige Geest wil niets liever dan dat de kinderen van God de Vader verheerlijken met hun leven. Dan kunnen zich situaties voor doen dat je niet meer weet welke woorden je moet gebruiken hoe je met het moet zeggen.

I. Ik denk aan een situatie dat iemand heel erg ziek is. Hij heeft veel pijn. Aan de ene kant wil hij nog langer hier bij ons zijn, maar aan de andere kant is het verlangen zo sterk dat hij liever bij de Here wil zijn, verlost van alle ziekte en pijn. En dan kan zich een moment voordoen dat je het niet meer weet.

II. Ik denk aan situatie van een jonge vrouw die geen relatie meer heeft met een van haar ouders. Aan de ene kant wil zij wel een relatie, maar aan de andere kant weet zij dat elk nieuw contact nieuwe pijn oproept, nieuwe teleurstellingen wakker maakt. Wat moet ik dan bidden? Soms weet je het dan niet meer.

Dan zegt Paulus: de Heilige Geest komt dan te hulp. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij heeft het roer dan in handen. God de Vader weet wat de Geest bidt die in ons hart is gegeven. De Heilige Geest weet wat de wil van de Vader is, namelijk de verheerlijking.

5. Jezus Christus

a. Mens

De vorige keer dat ik gepreekt hierover gepreekt heb, heb ik gezegd dat je alleen over de plaats van het lijden in ons leven kunt spreken in het licht van het leven van de Here Jezus Christus. Dat leven heeft Paulus voor ogen gehad, toen hij deze indringende woorden opschreef. Ik neem even mee terug naar vers 17

?Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus: immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.? Dit bedoelt Paulus ook wanneer hij zegt: ?wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede van hen die Hem liefhebben die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon? om te delen in zijn verheerlijking.

b. Delen in zijn lijden.

Wat bedoelt Paulus het met delen in het lijden van Christus? Het lijden van de mens Jezus Christus. En de bijbel spreekt daar heel sterk over. Dat is het lijden waarin Hij onze ziekten en zwakheden op zich genomen heeft. Dat is het lijden omwille van de gerechtigheid. Dat is het lijden onder de toorn van God over de zonde om ons te bevrijden van de zonde. Hij heeft dit lijden gedragen. Hij is mens geworden om ons. Hij is gekruisigd voor ons. Hij is gestorven voor ons. Hij is opgestaan, zodat wij leven door Hem. Hij is verheerlijkt, zodat wij eens delen in zijn heerlijkheid als kinderen van God, de hemelse Vader. En de ze Jezus Christus kent ons in onze moeiten en in onze pijn.

Richt je blik daarom op Hem. Bidt tot Hem. Vraag Hem om de Heilige Geest en zie om naar anderen die leven met pijn, met moeite, met rouw, zoals de Here Jezus omzag naar mensen in hun moeite.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter