Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 154 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Arminianisme Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf, dat wil zeggen, wij zijn zelf verantwoordelijk of we voor eeuwig behouden willen worden. Maar we moeten wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Atheïst Iemand die gelooft dat er geen God is.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Aura (Lat., = luchtstroom, ook: schijn, glans), een soort kleurenspel dat bepaalde occultisten (de sensitieven) om of nabij personen met wie zij in aanraking komen, beweren te ‘zien’ en dat een afspiegeling zou vormen van de karaktereigenschappen, de gemoeds- en gezondheidstoestand van deze personen. Van theosofische zijde is beweerd dat de aura in verband zou staan met het astraallichaam.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Avatar Oudindisch avatarah (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. vleeswording van een godheid, m.n. van Visjnoe.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Avondmaal De kerk gelooft dat het Heilig Avondmaal, ingesteld door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, wezenlijk een nieuwtestamentisch sacrament is, dat het Zijn offerdood verkondigt, de verdienste waardoor de gelovigen leven hebben, gered zijn, en de belofte van alle geestelijke zegeningen in Christus hebben. Het is uitdrukkelijk bestemd voor diegenen, die voorbereid zijn op een eerbiedig verstaan van haar betekenis, en daardoor de dood des Heren verkondigen totdat Hij wederkomt. Daar het in gemeenschap wordt gevierd, zullen alleen diegenen worden uitgenodigd om deel te nemen, die geloven in Christus en de heiligen liefhebben. Exodus 12:1-14; Mattheüs 26:26-29; Marcus 14:22-25; Lucas 22:17-20; Johannes 6:28-58; I Corinthiërs 10:14-21; 11:23-32.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 19/09/2013
Bahaï Uit Iran stammende religie, genoemd naar de stichter Bahá’ulláh. “Het Bahái-geloof is de jongste onafhankelijke wereldreligie. De Stichter, Bahá’ulláh (1817-1892), wordt door de bahái’s als tot nu toe de laatste in de reeks boodschappers van God beschouwd, een reeks die teruggaat tot voor het begin van de geschiedschrijving en waartoe ook Abraham, Mozes, Boeddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren.
Het centrale thema in de boodschap van Bahá’ulláh luidt dat de mensheid één ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moet verenigen tot één wereldgemeenschap. Bahá’ulláh stelde dat God historische krachten in werking heeft gezet die de traditionele grenzen van ras, klasse, geloofsovertuiging en natie afbreken en die op den duur tot een universele beschaving zullen leiden. De belangrijkste uitdaging waar de volkeren der aarde zich voor geplaatst zien is dat ze het feit van hun eenheid moeten accepteren en het proces van eenwording moeten steunen. Een van de doelstellingen van het Bahái-geloof is te helpen een antwoord op deze uitdaging mogelijk te maken. Een wereldomvattende gemeenschap van ongeveer zes miljoen Bahái’s, waarin de meeste landen, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigd zijn, is bezig om de leringen van Bahá’ulláh in praktijk te brengen. Hun ervaring zal een stimulans zijn voor allen die de visie delen dat de mensheid één familie en de aarde één vaderland is”.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Behaviorisme Behaviorisme is een theorie waarin de gedragsreacties verklaard worden door leerprocessen. Alle gedragingen worden gezien als (ketens van) reflexen. Het model waarin een reflex kan worden voorgesteld is S-R. Zodra de prikkel of stimulus (S) er is, ontlokt deze de reactie of respons ®. Er is dus een koppeling tussen de S en de R. Men kan dus de reactie voorspellen. Sommige reflexen zijn aangeboren, maar de meeste gedragingen worden aangeleerd. Dit leerproces dat mechanistisch verloopt, zonder tussenkomst van het individu zelf noemen de behavioristen conditionering. … Het behaviorisme is geruime tijd de populairste stroming binnen de (Amerikaanse) psychologie geweest en pas sinds enkele decennia voorbijgestreefd door modernere stromingen, welke samengevat worden onder het begrip cognitieve revolutie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Bekering Bekering = ommekeer
Bekering is een belangrijke koerswijziging in je leven. We kennen allemaal het verkeersbord dat we tegenkomen bij afritten van autosnelwegen. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen tegen de verkeersstroom in gaan rijden en de afrit als oprit voor de snelweg gaan gebruiken. Zoiets is natuurlijk levensgevaarlijk en als je dat bord negeert heb je een grote kans op een frontale botsing met een auto die normaal gebruik maakt van de afrit. Nogmaals: je riskeert je leven als je het bord negeert! Onbekeerde mensen bewandelen vaak zonder het te weten een levensweg die tot de dood leidt. Bekering betekent dat je ervoor kiest om niet langer op die levensgevaarlijke verder te lopen, maar dat je je omkeert om in tegenovergestelde richting te lopen: op de weg naar het leven. Natuurlijk hebben we het hier over de belangrijkste beslissing die een mens kan nemen, een zaak van leven of dood. Letterlijk!

Bekering tot God
Er wordt wel eens gesproken over zich bekeren tot het christelijke geloof, maar het hoort een bekering tot GOD te zijn. Dat is een groot verschil. Het christelijke leven is namelijk geen geloofsovertuiging, maar een leven in directe verbondenheid met God. Het geloof in Jezus neemt daarbij een centrale plaats in.

"... zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer." (Handelingen 20:21, NBV2004)
Weet je wat de eerste boodschap was waarmee Jezus zijn prediking op aarde begon? Het is altijd de moeite waard om bij het lezen in de Bijbel goed op te letten wat God bij een eerste of laatste gelegenheid doet. Zoiets heeft altijd een speciale betekenis.

"Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)
Deze boodschap was niet gericht aan heidenen, maar aan gelovige joden. De oproep tot bekering kan ook anders klinken:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010
"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij." (Openbaring 3:20, HSV2010)
Zodra iemand zich tot God heeft bekeerd ontvangt hij een nieuw soort leven in zijn hart, en die gebeurtenis noemt de Bijbel 'wedergeboorte'. We hebben het dan over de belangrijkste ontdekking en de meest ingrijpende verandering in een mensenleven. En dat speelt zich allemaal af in het hart, het diepste van de mens. Bekering is dus iets wat mensen moeten doen. Jezus zei immers tegen de mensen: "Bekeer u".

Deze keuze is een reactie op wat God doet in het mensenhart: het laten doorbreken van de kernboodschap van de Bijbel tot het diepste van het hart. Ook na de bekering vinden er (als het goed is) levensveranderingen plaats, maar daarvoor gebruiken we liever termen als geloofsgroei en geestelijke vernieuwing, terwijl sommigen daarvoor ook wel de term 'doorgaande bekering' gebruiken.

Bekering is voorwaarde tot wedergeboorte
Bekering is een noodzakelijke voorwaarde tot wedergeboorte. We zouden het hele proces kunnen illustreren met het ontstaan van een korenhalm:

Het zaad van Gods evangelie wordt in het hart van de mens gezaaid door de Heilige Geest.
De mens neemt het evangelie aan zoals de bodem een zaadje in zich opneemt, waardoor het kan ontkiemen.
Pas hierna wordt de korenhalm 'geboren' en begint het leven als volwaardige plant. De evangelist Johannes heeft de relatie tussen het aannemen van Jezus (=bekering) en wedergeboorte zo verwoord:

"Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven; die ... uit God geboren zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010)
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Bibliolatrie Bibliolatrie: van het Griekse biblion “boek” + latreia “aanbidding”, betekent letterlijk “boekaanbidding”, in casu “Bijbelaanbidding” of zoals sommigen zeggen: “afgoderij van de Bijbel”, een term (eig. contradictio in terminis) van schipperaars en afvalligen. Net zomin als wij God kunnen “verafgoden”, kunnen wij Zijn Woord verafgoden. Je kan met het geschreven Woord wel fout omgaan en het fout uitleggen, maar niet verafgoden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Bijbelkritiek Ook wel ‘hogere bijbelkritiek’ of ‘historisch-kritische methode’ genoemd: de wetenschap die zich bezighoudt met de inhoud van de tekst op grond van: 1. de aard, de vorm en het onderwerp van de verschillende bijbelboeken, 2. de aard en de samenhang van de context en verschillende bijbelgedeelten en 3. de gegevens over de omstandigheden van de schrijvers en de geadresseerden van de bijbelboeken. De moderne bijbelkritiek tracht echter de Bijbel aan te vallen en te bewijzen dat hij niet het Woord van God is, maar slaagt daar niet in. Ze vertoont ernstige leemten en gebreken. Jezus Christus, het Woord, is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek, zoals trouwens bij alle vrijdenkers en modernisten
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Bovenverdieping Term die aangeeft waar de moderne filosofie zich bezighoudt met betekenis of zinvolheid, maar niet openstaat voor verificatie door de wereld der feiten die de onderverdieping vormt.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Calvinisme - Arminianisme Calvinisme leert dat ons eeuwig behoud niet geïnitieerd door onszelf, maar dat wij hiertoe voorbestemd en uitverkoren waren voor de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4,5). Deze voorstemming is eeuwig en onveranderlijk. Daarom zullen zij die voor eeuwig zijn behouden, nooit verloren gaan.
Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf, dat wil zeggen, wij zijn zelf verantwoordelijk of we voor eeuwig behouden willen worden. Maar we moeten wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan. Het Arminianisme benadrukt de menselijke verantwoordelijkheid en het Calvinisme benadrukt het werk van God.Vanuit Bijbels perspectief geven beide theologische scholen een verwrongen beeld. Calvijn had gelijk dat ons eeuwig heil wordt geïnitieerd door God. Het proces om tot nieuw leven te komen begint daarom bij God (Gen. 1:1-2), waarbij de directe interactie van de mens echter een belangrijke rol speelt. De reactie van de mens is daarbij mede bepalend of hij tot geloof komt. Het Arminianisme faalt doordat het naambelijders verwart met ware Christenen. Een waar Christen kan zijn of haar eeuwig leven niet verliezen, ook al struikelt hij vele malen. Wat uit God geboren is gaat niet verloren.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Cessationisme Is de theologische visie dat de miraculeuze gaven, zoals genezingen, tongen en profetische openbaringen, enkel behoorden tot de apostolische tijd en een doel dienden welke uniek was aan de opbouw van de vroege kerk, en dat ze verdwenen voordat de canon van de Schrift gesloten was.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Chakra Van het Oudindische cakrah (wiel). In vele Oosterse culturen beschreven als een energiecentrum dat een verbindingspunt is tussen het fysieke en het fijnstoffelijke lichaam: men kan zeven belangrijke chakra’s onderscheiden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013
Chiliasme Chiliasme (v. Gr. chilias = duizendtal) of millenarisme, naam voor de verwachting van het in de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 20) beschreven Duizendjarig Rijk.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 17/09/2013

[Vorige] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Volgende]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter