Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 154 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Emerging / Emergent Church De “emerging church movement” is een christelijke beweging die eind 20e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar gestreefd wordt het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur. De term is een overkoepelend begrip voor een grote diversiteit aan nieuwe - dikwijls experimentele - vormen van missionair kerk-zijn in een postmoderne cultuur. Er bestaat tot op heden geen Nederlandstalig algemeen gebruikt equivalent voor de term “emerging church”, alhoewel men in de literatuur soms de letterlijke vertaling “opkomende kerk” kan aantreffen, en dus kan beter de Engelse term gehandhaafd blijven. In het Engelse woord “emerging” vinden we twee belangrijke verwante termen: emergence (het opkomen, te voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Om de beweging te typeren wordt meestal de term “emerging church” (opkomende kerk) gebruikt, zoals reeds besproken, maar ook “emergent church” (zich vrijmakende kerk).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Entheïsme Entheïsme is, zoals panentheïsme, een geloof dat het goddelijke in alle dingen is, maar impliceert meer dan geloof of theorie. Een entheïst [Gr. en (in) + theos (God)] is iemand wiens leven zich focust op het zoeken van eenheid met deze kracht, en die het doel van zijn leven ziet in helpen te begrijpen en vervullen van het grote plan van evolutie”.
Bron: [Frank Parkinson ] | Datum: 11/09/2013
Entropie Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Epistemologie of kennistheorie Een belangrijk onderdeel van de filosofie is de kennistheorie of de epistemologie. Het gaat in de kennistheorie om de vraag hoe de mens tot kennis komt en ook om de vraag hoe betrouwbaar die kennis dan is. Het gaat om de vragen: “How we know and how we know we know”. In het Verlichtingsdenken erkent men wel dat de mens kennis verwerft door waarneming en door redenering / nadenken. De derde mogelijkheid dat de mens kennis verkrijgt door openbaring werd a-priori afgewezen.
De bovengenoemde drie wegen om tot kennis te komen zitten b.v. in de volgende bijbeltekst: “Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord (kennis door waarneming) en wat in geen hart is opgekomen (kennis door redenering en intuïtie), al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard (kennis door openbaring)” - 1 Kor 2:9,10. (A.P. Geelhoed)
Epistemologie: Gevormd van Gr. episteme (kennis) + logia (verhandeling). Leer betreffende het wezen, de methoden en de grenzen van de menselijke kennis, syn. Kenleer, kennisleer, wetenschapstheorie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Eschatologie De leer van de eschata (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren moeten.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Esoterie Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. Geheim.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Exegese Verklaring van een geschrift, in het bijzonder van de bijbel, syn. Bijbelverklaring, uitlegkunde.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Existentialisme Een theorie over de mensen, die zegt dat de ervaring van de mens niet te beschrijven is in wetenschappelijke of rationele begrippen. Het existentialisme legt de nadruk op de keuze, gebruik makend van de vrijheid van de mens in een onbepaalde en klaarblijkelijk zinloze wereld.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Existentieel Verband houdend met het menselijk bestaan, gezien als een aaneenschakeling van momenten. Empirische werkelijkheid, in tegenstelling tot louter theorie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Fenomenologie De leer van de verschijnselen; de leer die de dingen wil leren kennen zoals zij zich voordoen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gemeente Gemeente, Gr. ekklesia, betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het woord Kerk. Ekklesia (Gemeente, Kerk) slaat op alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ (Rm 12:5; 1 Ko 12:27; Ef 1:22, 23; Ko 1:18). De Gemeente is goed te onderscheiden van ‘de gehele christenheid als verantwoordelijk getuigenis op aarde’. Deze laatste is de ‘zichtbare Kerk’, met daarin ware christenen én naamchristenen, terwijl de Gemeente de ‘onzichtbare Kerk’ is van ware gelovigen die bij de Heer ‘gekend’ zijn (Mt 7:22, 23).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Genezing De schrijver gelooft in de Bijbelse leer van Goddelijke genezing (bovennatuurlijk) en dringt er bij Christenen op aan in geloof te bidden voor de genezing van de zieken. Hij gelooft ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.

Mattheüs 3:1-7; 28:16-20; Handelingen 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; Romeinen 6:3-4; Galaten 3:26-28; Colossenzen 2:12; I Petrus 3:18-22; II Koningen 5:1-19; Psalm 103:1-5; Mattheüs 4:23-24; 9:18-35; Johannes 4:46-54; Handelingen 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; I Korintiërs 12:4-11; II Korintiërs 12:7-10; Jacobus 5:13-16.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 22/09/2013
Glossolalie Tongenspreken of glossolalie is de onbijbelse namaak van het spreken in vreemde, niet aangeleerde talen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gnosis De diepere kennis aangaande godsdienstige waarheden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gnostici Theosofen uit de 2e en 5e eeuw nC die door middel van kosmogonische bespiegelingen en oosterse myten een diepere verklaring van de godsdienstige waarheden en het wezen van de dingen probeerden te geven.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013

[Vorige] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Volgende]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter