Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 154 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Jezus God redt
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Judaïsten Christen-joden die vast bleven houden aan de besnijdenis als voorwaarde om gered te worden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Legalisme De leer van de rechtvaardiging door goede werken.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Logisch positivisme Een analytische stroming in de moderne filosofie die verklaart dat alle metafysische theorieën eigenlijk zonder waarde zijn omdat ze niet gecontroleerd te kunnen worden aan de hand van empirische gegevens.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Lordship Salvation De foute leer dat je na je bekering moet werken om uiteindelijk gered te worden. Het komt neer op een niet goed onderscheiden van rechtvaardiging enerzijds en heiliging anderzijds. Er is een duidelijk onderscheid tussen vereisten voor redding en een resultaat van redding. De twee mogen niet met elkaar verward worden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Manicheïsme Wereldgodsdienst, gesticht door Mani, was van de derde tot de veertiende eeuw in het Oosten en van de vierde tot de zesde eeuw in het Westen belangrijk. Het is een gnostische religie van syncretische signatuur, waarvan het leersysteem vooral ontleend is aan de christelijke en de Iraanse godsdienst, terwijl de organisatievormen en missioneringsmethoden voornamelijk uit het boeddhisme zijn overgenomen. Het manicheïsme gaat uit van een dualistisch wereldbeeld en kosmologie. Tegenover de heerser van het rijk van het licht (de Vader) staat de heerser van het rijk van de duisternis (de duivel of Ahriman). De strijd tussen licht en duisternis moet ook door de mens worden gevoerd, die door een voorbeeldige levenswandel het licht kan laten overwinnen. Voor historische personen als Boeddha, Jezus en Paulus was een grote en belangrijke plaats ingeruimd in het manicheisme.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Materialisme Onder invloed van de successen van de natuurkunde gaat men de wereld zien als een machine. Het materialisme komt op, men ziet alles wat er gebeurt als het resultaat van “natuurlijke” factoren alles is gedetermineerd). Het wereldbeeld wordt gemechaniseerd, alles wordt bepaald door natuurlijke factoren. Nederlandse Protestanten die de hand van God zagen in de vernietiging van de Spaanse Armada worden als belachelijk en zeer naïef voorgesteld. Dat die Armada verslagen is komt alleen door natuurlijke oorzaken. Dat heeft niets met ingrijpen of besturing van God te maken. Wonderen kunnen niet plaatshebben. Voor openbaring, wonderen, etc is geen plaats. (A.P. Geelhoed)
Bron: [A. P. Geelhoed] | Datum: 09/09/2013
Metafoor Vergelijkingsbeeldspraak; stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld. Voorbeeld: “Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is …” (Deut. 32:3-4).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Metafysica Uit het Grieks: ta meta ta phusika  wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Methodologie Studie van methodes en principes volgens welke de vraag naar waarheid en kennis benaderd wordt.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 09/09/2013
Modernisme In de zeventiende eeuw is de filosofische beweging van de Verlichting ontstaan. Over het algemeen wordt dit gezien als de start van het modernisme. De mens verklaart zichzelf autonoom. Startend met zichzelf gaat hij nu zelf, al waarnemend en redenerend, uitzoeken hoe de wereld en het bestaan in elkaar zit. Alles wat de mens, uitgaande van zijn eigen waarneming en redenering, niet redelijk (en overtuigend) vindt wordt afgewezen. Uit het christendom houdt men alleen over wat men, vanuit het eigen gesloten wereldbeeld gezien, voor mogelijk houdt. Al het bovennatuurlijke wordt verworpen. Een mechanisch wereldbeeld.
Bron: [A. P. Geelhoed] | Datum: 05/09/2013
Monisme e], een eenheidsleer, dwz. Elk wijsgerig systeem dat in tegenstelling tot dualisme en pluralisme uiteindelijk één samenhang verlenend principe aanneemt ter verklaring van het geheel van de werkelijkheid. Soms worden wijsgerige onderzoeken naar één zinverlenend principe ook monistisch genoemd.

Deze misleide aanhangers houden ermee op tegenstellend te denken, volgens these - antithese, door geen onderscheid meer te maken en verzoening te brengen (synthese) tussen tegenovergestelde categorieën van dingen, zoals het koninkrijk van God versus het koninkrijk van Satan, waarheid versus leugen, enz. Zij geloven zonder voorbehoud in ‘eenheid’ en bezien alles als onderdeel van een groter kosmisch geheel. Satans wereldregering en zijn alliantie van wereldgodsdiensten zullen voor deze mensen volkomen aanvaardbaar zijn (J.S. Malan in ‘Zeven oorlogen’).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Monolithisch Een ongedifferentieerd. In verband met de moderne cultuur: het geven van een geünificeerde boodschap. In de grond zijn allen het eens.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Monotheïsme Monotheïsme gelooft dat er maar één God is. Alle andere krachten, en wat men ook maar kan bedenken, zijn ondergeschikt aan Hem.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Montanisme Vroeg-christelijke religieuze beweging, veroorzaakt door Montanus, die ca. 156 in Klein-Azië in gezelschap van twee profetische vrouwen, Priscilla en Maximilla, optrad met een extatische en rigoristische prediking. Hij verkondigde dat weldra het nieuwe Jeruzalem en het duizendjarige rijk zouden aanbreken. Montanus meende dat in hem de H. Geest, de ‘Paracleet’, was gekomen. Het montanisme verbreidde zich tot in Rome en heeft zich, vnl. in Klein-Azië, weten te handhaven tot in de 6de eeuw. De invloedrijkste aanhanger ervan was Tertullianus.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013

[Vorige] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Volgende]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter