Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Twee kringen (Mattheüs 26: 1-5)
Preek afkomstig van Ds. D. Smit van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn.

       

Liturgie

Gebeden: psalm 31 (vs 14-19)
Gelezen Exodus 12:1-13

Preek

Brs en zrs.,

Het Paasfeest nadert,
Steeds meer is het onderwerp van gesprek.
Je merkt het steeds meer in de stad.

Door de vele pelgrims is het al behoorlijk druk in Jeruzalem.
Op de markten is er al bijna geen doorkomen meer aan.

De hele stad ademt een sfeer van opgetogen levensvreugde.

De hele stad?
Nee.

Er zijn twee plaatsen waar de voorbereiding op het feest een heel andere sfeer ademt. Waar Pasen niet wordt verbonden met het leven en vrolijkheid, maar met dood en lijden.

Twee kringen.
De eerste kring is die van Jezus en zijn leerlingen.
Het komende paasfeest staat in het teken van zijn dood.
''Weet, dat het over twee dagen pascha is en dat dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden.''

De andere kring is die van de hogepriesters en de oudsten van het volk (de belangrijkste toonaangevende mensen uit het volk).
In het paleis van de hogepriester - het 'torentje' van toen - is men bijeen in een informele besloten vergadering. Daar wordt vooroverleg gepleegd. Men zoekt een manier om Jezus te doden. 'Hoe krijgen we hem in handen, en hoe kan het zo gebeuren, dat er niet te veel onrust van komt.?'
Want Jezus is bij nog steeds populair bij bepaalde lagen van het volk.
Daarom: In elk geval niet op het feest, opdat er onder het volk geen oproer komt.

Onder de gezellige feestdagendrukte broeit dus iets. Iets zwarts, iets negatiefs, waar de pelgrims geen weet van hebben. Iets dat straks tot een dramaische ontknoping zal komen.

I.
Een stad, een samenleving bestaat uit kringen.
Het is een beeld, dat al in de psalmen wordt geschetst. (ps 1)
Er zijn twee soorten kringen. Er zijn kringen van 'rechtvaardigen'. Daar wordt de wet van God overpeinsd, daar wordt geleerd, gebeden, gezongen.
Maar er zijn ook kringen van 'zondaars', daar worden plannen beraamd en gesmeed, tegen de rechtvaardigen.

In psalm 31 klaagt zo'n rechtvaardige:
Ik hoor het gemompel van velen - schrik van rondom -
terwijl zij met elkaar beraadslagen,
smeden zij plannen om mij het leven te benemen.

Je vraagt je wel eens af wat zit er onder de schone schijn van ?nze samenleving?
Welke groepen zijn daar aktief. Wat wordt er uitgebroed, waar wij geen weet van hebben? Een angstige gedachte; dat de daders op dit moment hun slachtoffers al hebben uitgezocht. En slachtoffers voelen het misschien al aankomen en wachten angstig af, wanneer het blijkbaar 'hun tijd' is.

Je zou kunnen zeggen: er tikken allerlei tijdbommen onder onze samenleving.
De tijdbom van de angst, de frustratie de haat, het wantrouwen van de ene bevolkingsgroep tegen de andere.
De tijdbom van de ontbinding van het samen-leven door een voorschrijdende economisering van het leven. (dat economische motieven de boventoon voeren).

II.
Laten we nog eens beter kijken naar die twee kringen.

Daar in de kring van Kajafas zeggen ze:
''Hoe kunnen we Jezus te pakken krijgen en doden?
Aan een arrestatie op klaarlichte dag kleven te veel risico's. Er zijn te veel mensen bij. Het moet niet op het feest. want hij heeft nogal wat aanhang onder het volk. die zullen dan zeker partij voor hem keizen.
Nee, niet op het feest opdat er geen oproer komt onder het volk. ''

Met deze zin is de mentaliteit binnen die kring getypeerd.
In het centrum staat de machtsvraag. Hoe beheers ik het? Hoe houd ik mijn onderdanen rustig? Hoe behoud ik mijn eigen positie?
Het middel is dat van de manipulatie en handig manouvreren. De list , de handigheid is het middel van de goddeloze, zoals alweer de psalmen ons laten zien.

Dan de andere kring. Daar is het anders. Maar ho? anders?
Je kunt niet zeggen, dat ieder daar even vrolijk en blij is. Ook daar voel je spanning. Er wordt dreiging gevoeld: 'overgeleverd worden.....gekruisigd worden....'. zo klinkt het.
Maar in tegenstelling tot koortsaachtige aktiviteit in die andere kring, ademt je hier toch dwars door de dreiging heen toch een sfeer van rust. Om niet te zeggen 'vertrouwen'.

Dat is kenmerkend voor de kring van de rechtvaardigen.
Dezelfde dichter die zojuist de dreiging van beraadslagende mensen omzich heen verwoordde zegt ook;

Maar ik vertrouw op de Here
ik zeg: Gij zijt mijn God.
Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. (vs 15 en 16).

Jezus vervult deze psalm. Hij zijn tijden in de hand van de Vader.
Ja, meer nog, Hij weet zelf wat er gaat gebeuren. Hij deelt het met zijn leerlingen: Weet, dat straks dit en dat gaat gebeuren, Ik bereid je er alvast op voor. Weet dat het de Vader niet uit de hand loopt.

In de kring van de rechtvaardigen worden geen snode plannen beraamd, maar tasten en zoeken mensen naar de plannen van God. Ze vertrouwen zich er aan toe.

III.
Wanneer wij lucht krijgen van een kring, hebben mensen al gauw de neiging een tegen-kring te vormen.
Soms lijkt de samenleving dat beeld te vertonen: allerlei kringen, die tegen elkaar in aan het beraadslagen zijn.
En soms bekruipt je het idee, dat de gemeente ook dat beeld vertoont.

Waar het nu om gaat is niet, dat je geen kringen mag vormen.
Maar waar het wel om gaat is: wiens plannen staan in het middelpunt?

Want boze plannen houd je niet tegen met menselijke tegen-plannen.
Boze beraadslagingen pareer je niet door tegen-beraadslagingen.

Tegen de boze plannen is alleen het plan van God opgewassen.
Hij die de harten kent, en weet wat er in het verborgene geschiedt.
Daarom is de vraag: wordt in onze kring naar het plan van God gevraagd?

Het is voor mij de vraag, of we als kerk ons zo moeten oefenen in allerlei akties en moeten lobbyien.
Of we ons als christenen moeten opwerpen als groepen die belangen behartigen, hoe goed en nobel die ook zijn. Blijft dat toch niet te veel hangen in groep tegen groep?

Tegenover de groep van kajafas, staat de groep rond Jezus.
En in die groep staat niet de macht en de beheersing centraal:
Maar de beschikbaarheid voor God en mensen. De gehoorzaamheid tot het einde. De liefde tot de dood.

IV.
Kijken we nu nog eens beter dan het plan van God.
Wat is het voor plan? Het is een bijzonder plan.

De Zoon des mensen zal - en met die zoon des mensen, bedoelt hij zichzelf al Gods Verlosser - De Zoon des mens zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden.
Niet door zijn leven en bewaring zal God zijn plan verwezenlijken.
Maar juist door zijn dood.

Dat moet bij de leerlingen vele vragen hebben opgeroepen.
overgeleverd worden......
Overgedragen in de handen van justitie...om berecht en gestraft te worden.
Maar Voor welke daden dan? Want als er één rechtvaardig was, was Hij het.

En dan de manier waarop: gekruisigd worden. Het is de dood van de opstandeling, Tegen wie kwam hij in opstand? De kruisiging. Een teken van schande, van vervloeking, van buitengesloten worden. Maar hoe is dat mogelijk bij iemand, die juist zo in denabijheid van de Vader heeft geleefd, zijn wil heeft gedaan.

''herzliebster Jesu, was hast du verbrochen''?

Maar achteraf zien we dat Jezus Het geheim van Jezus' dood is daarmee aangeduid.
Hij wordt gestraft, niet voor zijn eigen wandaden, maar voor onze, en die van de mensen.
Hij wordt buitengesloten, opdat wij aanvaard zouden worden.

In dit gebeuren in deze beschikbaarheid is God op verborgen wijze aan het werk en doet hij zijn Rijk komen.

Wat je ziet, is dat straks Jezus 'overgeleverd' wordt, in handen van justitie gespeeld wordt van justitie door het verraad van één van zijn eigen leerlingen.

Maar heel dit aangrijpende menselijke drama vindt plaats in een veel groter drama. Een goddelijk drama. Dit is wat de kerk heeft herkend. Wat Bach heeft verklankt. Dat is ook wat mensen naar de Mattheuspassion doet komen. Een glimp van dat evangelie: er gebeurt meer dan wat er gebeurt in deze wereld, verloochening, verraad, geweld, gebrek. En altijd zijn er tekenen in deze vreselijke (Maxima) werkelijkheid die wijzen naar dat grotere drama, waar?n het aardse drama zich afspaalt. Het drama van God en de wereld. Hoe Hij bezig is die te redden.

En in dat omvattende, goddelijke drama betekent heeft dit 'overleveren', dit 'overdragen' een andere klankt.
Het klinkt hetzelfde als het 'overdragen' van een offerdier aan de priester om geofferd te worden. Als een verzoening voor onze zonden.

Zo wordt het een heel bijzonder pascha, zegt Jezus. Ik ben het Paaslam.
Het pascha. Waarin teruggedacht wordt aan de n?cht van de bevrijding.

Ja, de n?cht van de bevrijding.
Immers in de n?cht stonden de Israelieten klaar.
In de n?cht werd het paaslam geslacht en gegeten
In de n?cht ging de verderfengel rond en ging aan de deuren van de israelieten voorbij.
En Jezus gaat straks de nacht van zijn leven in.

En wij leven in de nacht.
Van elkaar beconcurrerende kringen.
Van dingen die ondergronds gebeuren, waar je geen weet van hebt.
Virussen van mond en klauwzeer,
virussen van haat, van afgunst, overmoed, angst...

Maar in deze nacht vindt de bevrijding plaats.
In de nacht wordt Jezus overgeleverd als Paaslam,
dat bevrijdt van de machten van de dood.

Als zijn bloed aan de deurpost van ons leven is gesmeerd gaat de verderfengel en de oordeelsengel van God aanons voorbij. Pascha = voorbijgang.
Door het bloed van Jezus ontkomen wij aan het oordeel.
Door het bloed van Jezus wordt er voor ons midden in de nacht een weg geopend. En kunnen we op reis gaan, naar het beloofde land.
De nacht duurt nog lang. Maar er kan gereisd worden.

V.
Want de vijand, de duivel, het kwaad, de schuld, is verslagen.
Verslagen?

Ja, want wat zeggen ze bij Kajafas? ''Ni?t op het feest....''
Maar wat is de werkelijkheid geworden?

Dat Jezus wil op het feest is overgeleverd en gekruisigd.
Hun beraadslagingen zijn op niets uitgelopen, en krachteloos gebleken.

God heeft dwars door deze snode beraadslagingen heen zijn eigen plan volvoerd.
Het is nog steeds een boodschap van hoop voor ieder die het leven een aangrijpend drama is. Het is opgenomen in een groter drama waarin God de wereld redt.

Als er maar mensen die het plan van God de ruimte laten.
Als er maar mensen zijn, die de bereidwilligheid voor God en mensen hebben. In gehoorzaamheid en liefde tot het einde.
Als er maar een kring is, rond Jezus, die leeft in zijn kracht.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter