Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Al is de leugen nog zo snel... (Mattheüs 28:11-15)
Preek afkomstig van Ds. J.C. Schaeffer van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Nunspeet.

       

Liturgie

Voorzang: Ps. 98 vers 1 en 2
Votum en Groet
Zingen : Ps. 150 vers 1 en 2
Zingen als inleiding op het gebed : Opwekking 464 vers 1, 2 en 3
Gebed om het Licht van de Geest bij de opening van het Woord
Zingen: Gezang 213 (beurtzang : 1-allen, 2-vrouwen, 3-mannen, 4-vrouwen, 5-mannen, 6-allen; de laatste regel van elk couplet ? het halleluja ? steeds door allen)
Zingen: Gezang 214 vers 1, 2 en 4
Zingen: Gezang 300 vers 1, 2, 4 en 6
Eerste Schriftlezing: Jeremia 9,1-8
Zingen: Psalm 36 vers 1 en 3
Tweede Schriftlezing: Mattheus 27,62-28,10
Zingen: Gezang 205 vers 1 en 4
Verkondiging van Mattheus 28,11-15 ? Al is de leugen nog zo snel?
Muzikaal intermezzo
Zingen: Gezang 158 (Zingende gezegend ? A.F. Troost)
Leefregels: 1Thessalonicenzen 5,16-24
Zingen: Opwekking 44 - Geprezen zij de Heer
Zingen: Opwekking 366 - Kroon Hem met gouden kroon.
Dankzegging en voorbede
Zingen: Gezang 293 (Vs. 1, vs. 2, regel 1-4 + vs. 3, regel 5-8)
Collecte
Zingen: Opwekking 213 - U zij de glorie ?.
Zegen
Amenlied: Gezang 456,3

Preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Heeft u de figuur van de Irakese minister van informatie nog op uw netvlies?
De man die wekenlang elke week in het Palestine-hotel in Bagdad een persconferentie gaf om journalisten bij te praten over de stand van zaken?
Het kanonvuur van de Amerikaanse tanks was duidelijk te horen.
Maar Al-Sahaf zei doodleuk: Er zijn geen Amerikaanse ongelovigen in Bagdad.
Saddam Hoesseins regime viel in puin.
Maar volgens Said Al-Sahaf had men alles onder controle.
Het was op een gegeven moment het duidelijkste teken, dat men in Bagdad de boel juist niet meer in de hand had.
De waarheid haalde de leugen zienderogen in.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Ja, in Bagdad kon dit nog leiden tot momenten van ontspanning.
De poging tegen beter weten in de leugen overeind te houden was haast komisch.
Maar in Jeruzalem is het op de dag van de opstanding huiveringwekkend!
Huiveringwekkend zoals de leiders daar de waarheid te lijf gaan.
En er niets tegenover kunnen zetten dan een armzalig leugenverhaal, waar de waarheid aan alle kanten doorheen breekt.
Dit is niet komisch meer.
Dit is ontstellend!
Hier wordt moedwillig de waarheid verkracht.
En tegelijk wordt juist daardoor de waarheid bevestigd.
De heerlijke waarheid: De Heer is werkelijk opgestaan!

Twee groepjes mensen zijn in de vroege Paasmorgen naar Jeruzalem gerend.
Twee groepjes mensen gaan daar in Jeruzalem vertellen wat er is gebeurd.
Het ene groepje bestaat uit enkele vrouwen.
Zij hoorden van de engel op de weggerolde steen: Jezus is niet meer in het graf.
Want Hij is opgestaan.
Ga het zijn leerlingen gauw vertellen.
Dan ontmoeten ze Jezus zelf.
En ook Hij stuurt hen naar de discipelen met de heerlijke boodschap dat Hij leeft.

Maar er is nog een groepje mensen op weg naar Jeruzalem.
En zij zijn er eerder dan de vrouwen.
Als die nog onderweg zijn, zijn zij al in de stad.
Daar bonzen zij bij verschillende leden van de Joodse Raad op de deur.
En ze doen hun onthutsende verhaal.
Op hun nuchtere maag krijgen de leiders te horen dat ze nog niet van Jezus af zijn.
Ontspannen Pascha vieren is er voor hen niet bij.
In allerijl roepen ze een spoedvergadering bijeen.

Vast en zeker hebben de soldaten daar nog eens hun verhaal gedaan.
Ze vertelden alles wat gebeurd was, zegt Mattheus.
Dat betekent dat de leiders het meest complete verslag van Pasen ontvangen.
Niemand die het zo live heeft meegemaakt als de soldaten.
De vrouwen kwamen pas op het toneel, toen het belangrijkste al achter de rug was.
Maar de soldaten hebben de aardbeving meegemaakt.
Zij waren erbij toen de steen werd weggerold.
Zij hebben de engel als een bliksemschicht uit de hemel zien komen.
En die geharde Romeinse soldaten, het neusje van de militaire zalm van toen, gingen compleet onderuit!

Zo krijgen de Joodse leiders het nieuws van de opstanding uit de eerste hand.
Het is een laatste dreunende slag op de poort van hun hart.
Een laatste dringend appel om zich gewonnen te geven aan hun Heer.
Een laatste beroep van God op hun geweten: Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne!

Het wordt hun als evangelie verteld.
Het woord dat in vs. 8 is vertaald met het nieuws overbrengen staat ook in vs. 11.
Het is een uitdrukking waarin het woord evangelie doorklinkt.
Wat de vrouwen als groot nieuws aan de leerlingen melden, geven de soldaten door aan de Joodse leiders.
Willen ze het als evangelie, als groot nieuws aanvaarden?

Toen Jezus aan het kruis hing hadden ze gespot: Red Uzelf, indien U Gods Zoon bent en kom af van het kruis!
Laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven!
Wat hebben ze daarvan gemeend?
Hoe serieus was hun uitdaging?
Wilden ze werkelijk geloven, als ze maar een onmiskenbaar teken kregen?
Goed, ze krijgen een teken dat nog uitgaat boven dat wat ze vroegen.
Nee, Jezus kwam niet van het kruis af.
Hij heeft zijn werk van verzoening niet afgekapt om zich aan hen te bewijzen.
Maar Jezus komt wel zijn graf uit.
En bewijst daarmee zijn onschuld.
Willen ze nu dan werkelijk geloven?
Willen ze nu alsnog Jezus erkennen als hun Heer, hun van God gegeven?
Zijn ze bereid boete te doen, berouw te tonen?

Nee dus!
We zien hier iets vreselijks gebeuren.
Hier zien we mensen bewust kiezen voor de duisternis, omdat ze het licht haten!
Hoe helderder dat licht schijnt, des te fanatieker kiezen ze voor het duister.
De Joodse leiders k?nnen er niet meer omheen.
Ze kunnen niet onder de feiten uit.
Het graf, dat ze zo streng hadden laten verzegelen en bewaken ? het is l??g!
Daar is maar één verklaring voor: Jezus is opgestaan!
En ook daar is maar één verklaring voor: Hij is dus werkelijk de Zoon van God!
De verzegeling van het graf en de Romeinse wacht hadden juist moeten voorkomen, dat dat gerucht de wereld in kwam.
Die leugen, hadden ze gezegd, zou nog erger zijn dan alle vorige.
Alle praatjes van en over die bedrieger, zoals ze Jezus zagen, moesten eens en vooral de kop ingedrukt.

Echter juist vanwege de maatregel die ze zelf genomen hebben ? de verzegeling, de wacht ? hebben ze er zelf aan meegewerkt dat het bericht van de opstanding van Jezus des te overtuigender is.
Maar nu het licht van de waarheid zo helder schijnt, nu kunnen ze niet langer uit onwetendheid dwalen.
Wie nu nog blijft dwalen, die wil ook niet op het goede pad lopen.
Die heeft de duisternis liever dan het licht ? die h??t het licht.
En dan ontstaat de ergste van alle zonden: het verzet tegen de Heilige Geest.
De zonde waar geen vergeving meer voor is.
De zonde van willens en wetens de poort voor Gods waarheid in het slot gooien.

Er is niets bij hen van: Zou het dan toch waar zijn?
Niemand die zegt: Zullen we dat dan eens gaan onderzoeken?
Moeten we niet even kijken in de graftuin hoe het precies zit?
Niets daarvan!
Zij weigeren gewoon te geloven.

Nee, niet het verhaal van de soldaten.
Dat geloven ze meteen.
Dat nemen ze onmiddellijk voor waar aan.
Maar ze weigeren de consequenties daaruit te trekken.
Het nieuws uit de graftuin schokt hen.
Het maakt hen aan het schrikken.
Maar het brengt hen niet tot berouw en niet tot geloof.
Hun enige reactie is: Dit mag niet uitkomen! Dit moet subiet gestopt!

Schokkend wat er dan gebeurt!
Het Joodse kabinet neemt een officieel besluit om de waarheid te vermoorden.
Dat gaat hen geld kosten.
Meer dan de dertig zilverstukken voor het verraad van Judas.
Maar dat zij dan maar zo.
Je moet wat voor de goede zaak over hebben.
En je kunt nu eenmaal niet verwachten dat een Romeinse soldaat voor niets zijn eigen reputatie op het spel gaat zetten.
Want dat is het hart van hun besluit.
De soldaten moeten zeggen dat ze in slaap zijn gevallen ? allemaal!
En dat toen de volgelingen van Jezus zijn lichaam het graf uit hebben gesleept.
En dat daarom het graf leeg is!
Want ja, dat moet op de een of andere manier worden verklaard.
Dat het graf l??g is!

Maar zullen de soldaten daar geen mot mee krijgen?
Een Romeinse wacht, die op zijn post in slaap valt, die krijgt de doodstraf.
Tekenen de soldaten met hun praatje niet hun eigen doodvonnis?
Maar ook daar hebben de heren hun oplossing voor.
Zij bewerken de stadhouder wel om nog eens zijn ogen dicht te knijpen.
Zij weten wel hoe ze hem kunnen plooien naar hun verlangens.
Dat heeft het vonnis over Jezus toch wel bewezen.
Van die kant lopen de soldaten geen gevaar.

En aldus wordt besloten in een officiële vergadering van het Sanhedrin.
En zo zijn de soldaten op pad gegaan, ge?nstrueerd door de Joodse leiders.
Op pad gestuurd om te liegen.
Om unverfroren en volkomen doorzichtig te liegen!
Met een leugen waar de waarheid aan alle kanten uitpuilt.
De waarheid van het graf dat l??g is ? onmiskenbaar en ontegenzeggelijk l??g!
Het lichaam van Jezus is daar niet meer te vinden.

Hoe dat komt?
Zeg, Alexander en Valerius en Septimus, dat graf was toch verzegeld?
En jullie stonden daar toch op wacht in volle wapenrusting?
Hoe is dat lichaam dan toch uit dat graf verdwenen?

Nou ja, dat komt, wij zijn met zijn allen in slaap gevallen.

In slaap gevallen?
Allemaal tegelijk?
Maar jullie verdelen de wacht toch ? elke nacht in vier parten van elk drie uur?
Konden jullie dan nog geen drie uur wakker blijven?

Ja, dat komt, we hadden die avond ook wel wat te veel wijn gehad.
En dan valt het niet mee, hoor, om je ogen open te houden.
Hoe dan ook, we zijn gewoon in slaap gevallen.
Kan toch gebeuren!
En toen we sliepen zijn de volgelingen van die Jezus gekomen.
En die hebben zijn lichaam gestolen.

De volgelingen van Jezus?
Meen je dat nou?
Ze deden het in hun broek toen jullie Jezus gevangen namen.
Ze wisten niet hoe hard ze lopen moesten.
En ze durfden het wel aan om in een zwaar bewaakt graf in te breken?
Trouwens, hoe weten jullie zo zeker dat het zijn volgelingen waren?
Jullie sliepen toch?
Dan kan je toch helemaal niets gezien hebben?
Tussen twee haakjes, Livius, wat heb je daar een schitterend paard, jongen.
Ik wist niet dat het Romeinse leger zo goed betaalde.
En zeker niet aan soldaten die op hun post in slaap vallen.

Kijk, met zo'n doorzichtige leugen worden de soldaten Jeruzalem ingestuurd.
En dat moet dan een verklaring zijn voor het lege graf.
Want dat graf is leeg!
Vriend noch vijand kon daar omheen.
Het graf is l??g!
Jezus is daar niet meer te vinden.
Die op Goede Vrijdag gekruisigd is en begraven werd is op de eerste dag van de week niet meer in zijn graf.

Dat lege graf is een teken.
Dat lege graf zet aan het denken.
Hoe is het te verklaren?
Het m?et verklaard worden.
Dat de Joodse leiders met hun leugen aan komen zetten, maakt duidelijk dat het verklaard mo?st worden.
Wat was anders gemakkelijker geweest om het tegendeel te bewijzen.
Daarvoor hadden ze toch juist Pilatus om de verzegeling van het graf gevraagd?
En om een stevige wachtpost?

Maar de leugen bewijst dat het nodig was om te liegen.
Als je tenminste de waarheid niet wilt aanvaarden.
En dan is het van twee?n een.
Of Jezus? volgelingen hebben zijn lichaam inderdaad gestolen.
Maar dat is zo onwaarschijnlijk als ik weet niet hoe.
Of Jezus is werkelijk opgestaan en Hij liet het graf leeg achter.
Een andere keuze is er niet!

En ik herhaal met klem: juist de leugen van het Sanhedrin bewijst de waarheid.
En zo is zelfs deze leugen voor ons evangelie.
Het is een heerlijk bewijs van de werkelijkheid van de opstanding.
De leugen doet het tegendeel van wat het bedoelt te doen.
Hoe meer men uit alle macht de waarheid probeert te verbergen, des te meer laat men haar schitteren.

Gemeente van Christus, de waarheid van Jezus, de gekruisigde die is opgestaan, is tot op de dag van vandaag omstreden.
Tot in de kerk toe wordt door theologen en voorgangers zijn lichamelijke opstanding ontkend.
Wat dat betreft is er niets veranderd bij toen.
Toen was het juist de leiding van de kerk die de opstanding loochende.
Ook vandaag ontkennen theologen van naam wat op Pasen gebeurde.
Er doen talloze theorie?n de ronde om te verklaren waarom de volgelingen van Jezus dit verhaal de wereld hebben ingebracht.
Maar al die theorie?n lijden aan één groot gebrek.
Ze hebben geen verklaring voor het lege graf.

Maar omdat de waarheid omstreden is, moeten ook wij vandaag kiezen.
En laat niemand zeggen dat het hem of haar aan gegevens ontbreekt.
Als u of jij ontkent dat Jezus is opgestaan, vraag je dan af wat je beweegt.
K?n je het niet aanvaarden, omdat er nog zoveel onzeker is?
Of wil je het gewoon niet aanvaarden, omdat je dan op je knieën moet?
Op je knieën voor Jezus, Hem erkennend als de Heer van je leven?

Kijk naar de leden van het Sanhedrin.
En zie, hoe zij zichzelf de weg naar het licht afgesneden hebben.
Je kunt een punt passeren, waarna het nog onmogelijk is om om te keren.
Dan word je onverbiddelijk voortgestuwd naar een leven in volslagen duister.
Een leven zonder God.
Want hoe meer licht ons is gegeven, hoe groter onze verantwoordelijkheid wanneer we kiezen voor het donker.

Maar wie van ons durft nu nog te twijfelen?
Wie zou het nu nog wagen om niet te geloven aan de waarheid?
Het graf is leeg.
Christus is opgestaan! AMEN.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter