Openbaring 3:14-22 & Marcus 10:13-16 - Hans. J. F. van Veen. Sen. Pastor (Budel (NB))

Thema:HOE GELOVEN WIJ
Kerk:
Tekst:Openbaring 3:14-22 & Marcus 10:13-16


:14. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
:15. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
:16. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Ik zou vandaag eens stil willen staan bij één tekst, één die als we die goed hebben gelezen, ZIEN, dat er vier eenvoudige uitdrukkingen in voorkomen. Uitdrukkingen die we goed moeten begrijpen willen wij de kracht en de betekenis ervan willen verstaan. Om te beginnen zullen we ons moeten afvragen: Wat is het Koninkrijk Gods. Ik denk dat de meeste van ons nog wel weten wat Johannes de Doper de mensen leerde, dat het Koninkrijk Gods, of wel, het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen was.

Mattheus 3.
:1. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa.
:2. En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. :3. Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!.

In de Oud-Testamentische tijden was er reeds over gesproken, - - - - was het beloofd, en werd het verwacht, - - - - MAAR, het was nog niet gekomen. Ook tijdens het leven van Christus op aarde waren er vele bewijzen van de nabijheid van het Koninkrijk Gods, maar het was nog niet met kracht gekomen. Wat het zijn zou, had Jezus voorzegd tijdens zijn leven op aarde, toen Hij tot de menigte sprak met de woorden:
Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden, en een andere keer, Er zij sommigen van hen, die hier staan, die de dood niet smaken zullen, Totdat, het Koninkrijk met kracht zal gekomen zijn.

Op de dag van het Pinksterfeest werd dit Woord vervuld. De Heilige Geest bracht uit de hemel het Koninkrijk Gods in de harten van de discipelen en zij gingen heen en predikten het Evangelie van het Koninkrijk, NIET, als verwacht wordende, of komende, - - - - Maar als gekomen. - - - -
Als wij dit geloven, is het niet moeilijk de vraag te beantwoorden: Wat is het Koninkrijk Gods - - - - Dit is namelijk de geestelijke staat, waarin het leven van God toegankelijk wordt gemaakt voor de mensen. Zij maar ook wij, kunnen beginnen dit leven reeds hier op aarde te genieten, en Indien wij vragen waaraan men dit leven herkennen kan, dan vinden wij het antwoord op die vraag in het leven van de discipelen.

Het teken van een Koninkrijk is de tegenwoordigheid van de Koning.

In de Heilige Geest daalde Jezus neer, om even werkelijk met Zijn discipelen te zijn, JA, inniger met hen te zijn, dan toen Hij met hen in het vlees verkeerde, en dit gebeurde met Pinksteren. Want , de blijvende nabijheid van Christus en de gemeenschap met Hem, en in Hem met God de Vader, is de voornaamste Zegen van het Koninkrijk. De Heilige Geest maakte dit op het Pinksterfeest tot een werkelijkheid. De discipelen waren zich even bewust Hun Heer, bij zich te hebben zoals de engelen in de hemel. Het was Zijn tegenwoordigheid die een hemel schiep In en Rondom hen voor een gelovige, aan wie de ingang van het Koninkrijk geschonken is, - - - - is de tegenwoordigheid van God en van Christus het goede deel, hetgeen door niemand weggenomen kan worden.

Zijn Koninkrijk heerst over alles, staat er geschreven, want voor het Pinksterfeest konden de discipelen niet Liefhebben, noch nederig zijn; zij konden niet Vertrouwen, noch Stoutmoedig optreden.
Maar toen het Koninkrijk kwam, - - - - Kreeg Gods bestuur de overhand; het was Gods tegenwoordigheid door de Heilige Geest, die de overwinning behaalde. De zonde werd overwonnen, en de wil van God werd in hen volbracht, evenals in de hemel. Want toen Jezus hun leerde bidden: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde alzo ook in de hemel. beloofde Hij dat dit geschieden zou. En toen het Koninkrijk door de Heilige Geest neerdaalde, werd deze belofte voor ons allen vervuld.

Ons ingaan in het Koninkrijk betekent, dat wij gebracht worden tot een leven, waarin God over alles heerst: waarin Zijn wil werkelijk van harte gedaan wordt, en waarin elke zegening, die in de hemel genomen wordt,- - - - hier beneden haar afschaduwing vindt, gelijk geschreven is; Her Koninkrijk Gods is gerechtigheid, Vrede, en Vreugde in de Heilige Geest. Het teken van een Koninkrijk is Kracht. Het Koninkrijk Gods bestaat niet alleen in Woorden maar in Kracht.

* Laten we maar eens denken aan het werk, dat deze eenvoudige vissers durfden te ondernemen, en in staat waren te volbrengen.
* Denkt, aan het wapen, dat zij hadden tot het verrichten van hun arbeid,- - - -Het verachte Evangelie van de gekruisigde Nazarener.
* Denkt aan alles wat God door hen heen werkte, en ziet hoe de komst van het Koninkrijk een nieuwe kracht uit de hemel deed neerdalen, waardoor zwakke mensen door God krachtig werden gemaakt, en de dienstknechten van de duivel, Gods gelovige kinderen werden. (denk aan Saulus. later Paulus genoemd)

En dit lieve broeders en zusters: Dit Koninkrijk van God, - - - - dit Koninkrijk wat uit de hemel is neergedaald, - - - - Moeten wij Prediken.
* Wij moeten, elkaar meedelen dat er leven is, in de tegenwoordigheid, in de wil, en in de Kracht van God, en dat die voor ons allen ontsloten is.
* Wij moeten verkondigen dat er mensen zijn, die dit Koninkrijk zijn binnengegaan en er in leven, en dat ook wij, zo wij zo hier aanwezig ook mogen binnengaan.

Misschien zijn er ook onder ons, die belijden dat hun christelijk leven nog zo zwak is, en dat hun pogingen om dit te verbeteren zo vruchteloos zijn. Maar u hebt geloofd in Jezus als uw zaligmaker, en mogen u en ik daarom de Heere vragen, zodat wij Ook beginnen te geloven, dat zulk een leven in het Koninkrijk reeds hier op aarde geleefd kan worden. Hoe, - - - - Jezus zal, indien wij dit willen, ons voorbereiden, en ons leren Zijn Woord aan te nemen, zodat we weten wat het betekend; Het Koninkrijk van God ingaan.

Ingaan; Als wij kijken naar dit woord, zien we dat dit in de schrift gebruikt wordt voor het binnengaan van de kinderen Israëls in het beloofde land, Maar ook voor de intrede van de christenen DOOR het geloof in de rust van God.
Binnengaan: Dit is eenvoudig in het VOLLE BEZIT komen, en het is juist wat Jezus Christus bedoelt, MAAR ook wat wij verlangen met betrekking tot het Koninkrijk, wanneer Hij Jezus hier spreekt van ingaan.
Dit is een woord dat geen betrekking heeft op ons ingaan in de hemel na de dood, Maar, spreekt van het Koninkrijk der hemelen, dat op aarde gekomen is, en ons ingaan daarin, in kracht, zoals de discipelen deden op de Pinksterdag.

Er zijn onder ons vele Christenen, die tevreden zijn met de hemel na de dood. De belofte van hier op aarde in een Koninkrijk der hemelen te leven heeft geen aantrekkingskracht voor hen, en vindt geen weerklank in hun hart. Zij begrijpen niet, of willen niet begrijpen wat wij bedoelen.
Maar gelukkig zijn er harten waarin de begeerte naar iets beters is opgewekt, en die graag zouden weten wat het is: het Koninkrijk van God binnen te gaan.

In het Volle bezit komen, Ingaan, - - - - en dan denk ik alleen maar aan de zegeningen van het Koninkrijk, - - - - dan denk ik aan Gods geopenbaarde tegenwoordigheid met ons, - - - - dan denk ik aan Gods gezegende wet en heerschappij over ons vastgesteld, zodat Zijn hemelse wil in ons, en door ons volbracht wordt, - - - - dan denk ik aan Gods kracht op ons neerdalend, zodat Christus door ons Zijn werk van de Reddende Liefde kan volbrengen. En dat is het geheim, dat we Nu reeds kunnen ingaan, in een leven, waarin deze zegeningen onze dagelijkse ervaringen kunnen worden, maar ook zullen zijn. Dat leven is voor ons allen bereid, JA, het is ons beloofd, en het wacht op een ieder van ons, en door geloof mogen wij daar nu ingaan.

Dat is het geheimenis, dat we alleen door Geloof kunnen ingaan, evenals Jozua de Israëlieten in het beloofde land bracht, en de muren van Jericho instorten, zonder dat er één slag gevallen was. Zo wacht de Heere Jezus Christus om ons in het goede land te brengen. Hij was het, die vanuit de hemel de discipelen in het Koninkrijk deed binnengaan,- - - - Hij is het nog, Die door Zijn Heilige Geest ieder van ons zal binnenleiden, want door geloof in Hem, brengt Hij ons in, mogen wij het Koninkrijk INGAAN, we hebben in onze sleuteltekst gelezen dat; Zo wie het Koninkrijk niet ontvangt gelijk een kinderken, die zal geenszins ingaan. We zien hier dus dat Jezus het ontvangen als voorwaarde maakt voor het eerste het ingaan, en deze woorden geven uitdrukking aan de grote waarheid, - - - - dat voor ik het Koninkrijk kan ingaan, het eerst in mijn hart moet binnenkomen. Het moet als het ware mijn hele wezen in bezit genomen hebben, met al mijn krachten en mijn hele wezen.

Ik weet dat het voor sommigen nogal hard klinkt, maar, ik moet in onderwerping en overgave, - - - - dus arm en ledig, het Koninkrijk in mijn hart ontvangen, alvorens mij de macht en de heerlijkheid, die het mij aanbiedt zal kunnen worden toevertrouwd, dus alles wat duister en boos is in mij zal eerst moeten uitgeworpen. Mijn hele wezen moet dus opnieuw vervuld worden met wat uit God is, want alleen wat uit God geboren is, kan het Koninkrijk met zijn hemels leven beérven. Er moet dus een hemelse natuur zijn, voor er een hemelse staat kan wezen. Het Koninkrijk ontvangen; het woord is zeer eenvoudig, en wijst op twee zaken; Er is dus iemand die geeft, en er is een ander die aanneemt.

Hoevelen zijn er niet, die hebben gehoord van het gezegend leven in het Koninkrijk en van de wonderbare vreugde die het te genieten geeft, maar die nooit begrepen hebben, dat het uit de hand van de levende God Zelf, ontvangen moet worden.
Er is één alleen ding wat wij nodig hebben: wij moeten tot bewustzijn komen van onze algehele onwetendheid, en ongeschiktheid, zodat we gaan voelen, dat wij deze wonderbare dingen die ons aangeboden worden, alleen maar kunnen ontvangen als wij in aanraking komen met de Vader in de hemel zelf, zodat we die mogen aanvaarden als een hemelse gave met Koninklijke kracht.

Het is niet iets dat God ons uit nood wil schenken, maar als het kindsdeel dat ons werkelijk toebehoort, en God verlangt van ons, JA,- - - - hij wil graag zelf zien dat zijn kinderen daarvan genieten. Als wij dit geloven, en tot de Eeuwige God opzien die altijd bereid en in staat is, ons het Koninkrijk met kracht mee te delen, Waarom, ja waarom zullen wij dan de moed niet hebben, en verwachten, dat het Koninkrijk met al Zijn zegeningen werkelijk in ons hart komen kan.

Wanneer wij zien, dat God, - - - - die dit alles in Zijn oneindige Liefde beloofd heeft, wanneer wij zien, en ervaren dat God ernaar verlangt ons hart binnen te treden, evenals de zon met haar licht en leven iedere kleine bloem en grasspriet zoekt om haar te doordringen, Ja, om alles voor ons te zijn wat Hij als God wezen kan, dan zullen we begrijpen dat het onze taak is, eenvoudig te rusten in wat Hij doen wil, en gelovig aanspraak te maken op de grote gave van de Geest, die het Koninkrijk in ons hart brengt.

Lieve mensen, misschien zullen wij ons dan afvragen: INDIEN, - - - - indien het aannemen zo eenvoudig is, hoe komt het dan toch dat zo weinigen werkelijk vinden wat zij zoeken. Het antwoord hierop is ook eenvoudig, en juist door deze eenvoudigheid voor vele zo moeilijk, omdat wij die eenvoudigheid verloren hebben.
Jezus leert ons: Het Koninkrijk te ontvangen als een kind, laten wij daarom eens een voorbeeld nemen uit de wereld waarin wij leven.

Een Prins: - - - - Hoe wordt een prins erfgenaam van de troon. Bij zijn geboorte als klein kind ontvangt hij het koninkrijk, hij wordt als erfgenaam ervan geboren.
Op deze manier geldt dit ook voor ons: Wij moeten Door de Heilige Geest wedergeboren worden tot deze kinderlijke eenvoudigheid, om zo het Koninkrijk ook te ontvangen als een kind.

Wanneer een klein kind een koninkrijk ontvangt, ontvangt het dit als een eenvoudig hulpeloos schepseltje. Als het opgroeit, en hoort wat het wacht, dan verneemt hij dit met eenvoudig vertrouwen en blijdschap.
Evenzo roept de Heere ons kinderen te worden, en zodanig het Koninkrijk te ontvangen. O, - - - - O, hoe moeilijk is het toch voor ons met ons altijd te zeggen en denken, JA Maar, en dat met onze eigen wil, onze eigen kracht en wijsheid, en dan vooral niet te vergeten de Kracht van het eigen IK, en van de oude mens om gelijk te worden als kinderen. Het is Onmogelijk.

En toch, - - - - zonder dit, kunnen wij het Koninkrijk met zijn hemelse leven niet binnengaan. Wij kunnen misschien iets weten, JA, misschien veel weten over dit Koninkrijk.- - - - Wij kunnen misschien enige krachten van het Koninkrijk genieten.- - - - Wij kunnen ervoor werken en ons dikwijls verheugen, MAAR, wij kunnen het niet ten volle genieten, - - - - het niet geheel en al binnengaan, ALS WE NIET WORDEN ALS EEN KIND en geloven als een kind.
Voor ons mensen is dit gewoon onmogelijk, Maar we hebben gelukkig een Almachtig God, waar bij alle dingen mogelijk zijn, en kunnen iets doen om hiertoe te geraken.
Wij kunnen ons overgeven aan de lering van Gods Geest, wanneer Hij ons overtuigt van hoogmoed en zelfvertrouwen. Wij kunnen bidden, verlangen en strijden, om de KINDERLIJKE Geest te verkrijgen.
Wij kunnen even ver komen als Petrus en de andere discipelen kwamen vóór het Pinksterfeest, want Hij is in ons, in ons alles zo wij hier bij elkaar zijn, JA in ons als de Geest van Christus, en onze Almachtige God, om dit te bewerken.

Hij is het die en mij, maar ook allen die Hem liefhebben, genade schenkt om een kind van Hem te worden, en bereidt zo het hart voor om uit de hemel Zijn volheid te ontvangen, als Hij het Koninkrijk in de hemelse Kracht doet neerdalen.
Ik zelf, Ik weet dat het moeilijk is als een kind te worden. Ik weet dat het moeilijk is al onze kracht en wijsheid, onze wil en ons leven te verliezen, en aan pasgeboren kinderen gelijk te worden. Jezus Christus is voor ons gestorven, en is als eerstgeborene uit de dood opgestaan, en dit bereide Hem een weg naar Zijn Troon.

De weg daarheen?, Wij moeten met Christus sterven, - - - - dat is de weg van de oude mens, en vooral van het eigen IK bevrijdt te worden, om zo het hemels leven als een kind te ontvangen en het Koninkrijk in te gaan. De weg van Bethlehem naar Golgotha, en Zijn opstanding uit het graf was de weg van Christus om het Koninkrijk in te gaan, - - - - Ook voor ons is er geen andere weg.
Wanneer wij onszelf zoeken te vernederen, - - - - wanneer wij de wens en alle hoop, om iets goeds uit onszelf te doen opgeven: wanneer wij al onze menselijke kracht en wijsheid ten dode overgeven in de belijdenis dat het alles zondig is, - - - - dan zal Gods Geest de kracht van in Christus sterven aan de zonde, in ons doen werken. Wij zullen met Hem sterven en met Hem in de nieuwheid van het leven opgewekt worden, en dit nieuwe leven zal het kind zijn dat het Koninkrijk beërft.

Laten we nu eens beginnen onszelf af te vragen: Hoe staat het met mijzelf. Leer ik het bewijs in mijn eigen ervaring en voor anderen, dat ik als kind van God kan ingaan en al de zegeningen van het hemels leven van dit Koninkrijk kan genieten. Heb ik, door de Heilige Geest het Koninkrijk op zulk een wijze in mijn hart ontvangen, zodat Gods tegenwoordigheid en Kracht in mij is geopenbaard, zodat op deze wijze het de Heere Zelf is die Zijn Wil, in en door mij volvoert, en deze werkelijk de Kracht en de Vreugde van mijn handel en wandel in mijn leven doen uitmaken.

Lieve mensen, laat toch niets minder dan het bezit van deze Zegen onze enige begeerte zijn. Laat ons hart een woonplaats zijn voor God, zodat de Heilige Geest zo in ons, en door ons kan werken, en dat iedere werking van het hart geschied door de zelfde Geest, en laat ons dit geloven als een kind.
Als wij dit geloven als een kind, zal God ons tot kleine kinderen Gods maken, en zal God ons in staat stellen als zodanig dit Koninkrijk van de Vader te ontvangen. Hij zal ons leiden, zodat we dit Koninkrijk kunnen binnengaan om zo ook het hemelse leven te kunnen leven.
Openbaring 3
:20. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
:21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

Laten wij zo onze harten openen voor de Heere God, en zeggen; Heer, niets minder dan dit kan mij voldoen. Ik wens mijn leven geheel in uw Koninkrijk te leven. Ik geef mijzelf, Ik geef mijn eigen IK met al het leven aan U over, en in het Geloof van de Heilige Geest zeg ik: Hier ben ik Heer, hier ben ik als een kind, en vraag U Vader, laat mij door de Heilige Geest, - - - - in Pinksterkracht het Koninkrijk ontvangen.

AMEN.

Copyright 2003 - Kerken.com
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.